Follow Us
facebook  twitter  instagram  youtube   line
ORIENTAL PHOENIX

หลักสูตร เทคนิควางแผนฝึกอบรมประจำปีและการประเมินผล

TRM&Evaluation

วิทยากร : อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ ที่ปรึกษาระบบประเมินผล ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 – ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 น. - 16:30 น.

สถานที่ : โรงแรม I-Residence สีลม กรุงเทพ (ติดทางลง BTS ช่องนนทรี)


หลักการและเหตุผล

      การวางแผนฝึกอบรม(Training)และประเมินผล(Evaluation) ฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า มีเครื่องมือพัฒนาคนเก่ง(Talent Development Tools) พร้อมเทคนิคที่หลากหลาย มีระยะการฝึกอบรมที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายพัฒนาบุคคลหรือหน่วยงานด้านฝึกอบรมทุกองค์กร ต้องมี(Must have) ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างหัวหน้าเก่ง ส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นความสามารถพนักงานทุกระดับ เกิดแรงจูงใจทำงาน รักองค์กร ที่สำคัญช่วยวางแผนการพัฒนาสายอาชีพ(Career Plan)และวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน(Succession Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการประเมิลผลงานอย่างเดียวไม่เพียงพอ
      หลักสูตร เทคนิควางแผนฝึกอบรมประจำปีและการประเมินผล(Training Roadmap and Evaluation Techniques) นี้ ในวันแรกเรียนรู้ด้านกลยุทธ์การวางแผนฝึกอบรมรายปีและระยะยาว ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เทคนิคการใช้เครื่องมือพัฒนาบุคลากรก่อนและหลังอบรมให้คุ้มค่ากับการลงทุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม วันที่สองเรียนรู้การวิเคราะห์ประเมินผล ให้คุ้มค่ากับงบประมาณ(ROI) วิธีสรุปค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมให้เกิดรายได้ สร้างผลกำไร(Profit) โดยวิทยากรเน้นรูปแบบการอบรมแนวCase Study กึ่ง Workshop มีแบบฟอร์มฝึกฝนการวางแผนและสรุปโครงการ รวมทั้งแบบทดสอบหลังจบคอร์สทั้งสองวัน เพื่อวัดผลการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ในการนำไปใช้งานจริง