Follow Us
facebook  twitter  instagram  youtube   line
ORIENTAL PHOENIX

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ

Evaluation

วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Oriental Phoenix

วันพฤหัสบดี ที่ 25 – ศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 น. - 16:00 น.

สถานที่ : โรงแรม ไอ-เรสซิเดนซ์ สีลม กรุงเทพ


หลักการและเหตุผล

      ปัญหาหลังจัดฝึกอบรม หลายท่านคงพบว่า หลังอบรมไปแล้วไม่เกิดการพัฒนา ไม่ สามารถนำกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้ง เนื้อหาจากการอบรม ปรับเปลี่ยน ปรับใช้ในกระบวนการ ทำงานจริง ทรัพยากรในองค์กรไม่เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม คนไม่เก่ง สิ้นเปลือง งบประมาณทุกปี การจัดกิจกรรมอบรมไม่มีความหลากหลาย
      สำหรับ หลักสูตร“เทคนิคติดตามและประเมินผลฝึกอบรม ให้มีประสิทธิภาพ” นี้ คือ คำตอบของปัญหาที่พบในการจัดฝึกอบรม ทั้งหมด ทำอย่างไรให้จัดอบรมมีผลสำเร็จ ชี้วัดได้ จริง นำผลจากการฝึกอบรมไปต่อยอดพัฒนา เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิคการติดตามประเมินผลแบบ สากล หลักการวิเคราะห์คุณค่าการฝึกอบรม การรายงานผลต่อทีมบริหารให้มีประสิทธิภาพ