Follow Us
facebook  twitter  instagram  youtube   line
ORIENTAL PHOENIX

หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ

the best personality

วิทยากร : อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประเมินผล

วันพฤหัสบดี ที่ 17 – ศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)


หลักการและเหตุผล

     ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs(Key Performance Indicators)ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร แต่หากวางแผนการบริหารจัดการก่อนการทำระบบประเมินไม่เป็นขั้นตอน มีการตั้งตัวชี้วัดยากไปมีหลายตัวชี้วัด ทำให้บุคคลผู้ได้รับการประเมินขาดแรงจูงใจในการทำงาน ในอีกทางหากตั้งง่ายไปจะเกิดการทำงานเดิมๆ ย่ำอยู่กับที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่ดีขึ้น เท่ากับการทำ KPIs เสียเวลาเปล่า ขัดแย้ง ขาดความยุติธรรม
     สำหรับ “หลักสูตรการจัดทำระบบประเมินผล KPIsให้มี ประสิทธิภาพ”นี้เป็นหลักสูตร 2 วัน สอนตั้งแต่แรกเริ่มถึงการฝึกตั้งตัวชี้วัดตามตำแหน่งจริง เหมาะสำหรับผู้ไม่เคยจัดทำหรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง ไม่สามารถตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น เนื้อหาในการอบรมเรียงลำดับตั้งแต่การเริ่มจัดทำระยะแรกต้องเตรียมตัว เตรียมเอกสารเรื่องใดบ้าง? ในระยะดำเนินการทำKPI ควรWorkshop ในเรื่องใด ? ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำไปใช้จริงควรวาง Action Plan อย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีสูงสุด
     ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ KPIs จริงในองค์กรได้ โดยในทุกWorkshop วิทยากรจะช่วยโค้ช(Coach) พร้อมตัวอย่าง Case Study แบบฟอร์มการจัดทำระบบประเมินผลจริง เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในการจัดทำต่อไป