Follow Us
facebook  twitter  instagram  youtube   line
ORIENTAL PHOENIX

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ

the best personality

วิทยากร : อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประเมินผล

วันพฤหัสบดี ที่ 14 – ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)


หลักการและเหตุผล

     บางครั้งการประเมินผล KPIs อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน ?… OKRsจึงเป็นทางวัดผลที่เหมาะสมแก่การผลักดันบุคลากรไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง ?… วัดผลแบบ OKRs เป็นการวัดผลงานเชิง Outcome มาจากสิ่งที่เขาควรทำได้มากกว่าต้องทำได้ ?...

     OKRs หรือ Objectives and Key Results คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้นๆ
     สำหรับ “หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ”(Succession Management of Objectives and Key Results)” นี้เป็นหลักสูตร 2 วัน อบรมตั้งแต่ขั้นความรู้พื้นฐาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การวางแผนดำเนินงานถึงหลักการโค้ช (OKRs Coaching)ทีมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไปให้ถึงจุดหมายของการวัดผล พร้อมตัวอย่างการจัดทำOKRsตามตำแหน่งงานจริง ตรงตามธุรกิจของท่าน
     เป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ OKRs จริงในองค์กรได้ โดยในทุกWorkshop วิทยากรจะช่วยโค้ช(Coach) พร้อมตัวอย่าง Case Study แบบฟอร์มการวัดผลจริง เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป