อย่าสับสนกับKPI&Competency?

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 24 Sep 2017 23:16:02
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment


           ก่อนจัดทำนั้น คุณทำความเข้าใจความแตกต่างรูปแบบการประเมินผล KPIและCompetency ดีพอหรือยัง? 

          KPIs(Key Performance Indicators) คือ ดัชนีชี้วัดผลงานหลักของหน่วยงาน เช่น รอบระยะเวลาการจัดส่งชิ้นงาน , เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จการผลิต,จำนวนชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมจัดส่ง เป็นต้น 

          Competency คือ สมรรถนะความสามารถที่ใช้ในการทำงานของบุคลากร แบ่งระดับการประเมินโดยทั่วไป เป็น 5 ระดับคะแนน โดยมีการจัดทำสมรรถนะตามนโยบายหลักองค์กร คือ สมรรถนะองค์กร(Core Competency) สำหรับทุกคนในองค์กร,สมรรถนะการจัดการ(Managerial Competency) สำหรับหัวหน้างาน, สมรรถนะในการปฏิบัติงาน(Functional Competency)สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมถึงหัวหน้างาน 

          ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย หลายภาคส่วน หันมาให้ความสำคัญจริงจัง ในการริเริ่มจัดทำระบบประเมินผลงาน แบบเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเห็นได้ จากการส่งบุคลากรอบรมทั้งแบบอบรมภายในองค์กร(In-House Training) และส่งอบรมภายนอกองค์กร(Public Training) มากขึ้นกว่าช่วง2-3ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เอื้อหนุนหลายด้าน บวกกับปัจจัยกระตุ้นจากคู่แข่งขันทางธุรกิจ 

          เปรียบการจัดทำระบบประเมินผลงาน เสมือนการเขียนแผนที่ “เส้นทางกลุ่มนักขับรถ4WDขึ้นสู่ยอดเขาสูง” ต้องมีการวางแผนแต่ละขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่วางตัวคนขับ ความชำนาญทาง ตรวจสอบสภาพรถ คาดคะเนระยะทาง น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ จุดพักเป็นระยะ แผนสำรองกรณีฉุกเฉิน งบประมาณการเดินทาง ปัญหาระหว่างทาง การขึ้นที่สูงชันสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดทุกกรณีและการร่วมมือให้ถึงจุดหมาย 

          การเริ่มต้นที่ดี ในการจัดทำระบบตัวชี้วัดผลงานนั้น คล้ายการวางแผนที่ออกเดินทาง ต้องวางแผนเป็นขั้นตอน ให้ละเอียดทุกจุด การจัดทำKPIที่ดี ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจที่ชัดเจนของผู้บริหารระดับสูงก่อน เข้าใจความแตกต่างการประเมินตัวชี้วัดหลัก(Key Performance Indicators) และการประเมินสมรรถนะผลงาน(Competency) เพราะ Outcomeที่ได้นั้นมิใช่การประเมินเพื่อวัดผลงานรายบุคคล การประเมินเพื่อขึ้นขั้นหรือรับโบนัสปลายปีอย่างเดียว ตามที่หลายท่านเข้าใจ ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำผลประเมินที่ได้มาใช้นั้นเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์(Human Capital)พัฒนาองค์กร สร้างผลกำไร(Profit)อย่างยั่งยืน
ทุกขั้นตอนย่อมมีต้นทุนเวลา งบประมาณการใช้จ่าย ถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วย การอนุมัติหรือการจัดทำย่อมเกิดภาวะติดขัดกลางทาง 

          ทางที่ดี คือ ในช่วงจัดอบรมหลักสูตรการจัดทำตัวชี้วัดและการจัดทำสมรรถนะในงาน ควรเชิญผู้บริหารสูงสุดที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังทุกครั้ง หรือหากไม่สามารถเข้าฟังได้ตลอดระยะเวลา ควรมีทีมรายงานแต่ละขั้นตอน ให้ผู้บริหารเข้าใจรายละเอียดการจัดทำ

          ผู้เขียน ขอให้แง่คิดว่า “เราจะไม่เสียเวลาสื่อสารต่อผู้บริหารและในทีม หากทุกคนเข้าใจหลักการ มีการเข้าฟังบรรยาย ทีมรายงานการจัดทำเป็นระยะ และสำคัญที่สุด ผู้บริหารสูงสุดควรทราบอย่างถ่องแท้ ในความแตกต่างและประโยชน์ของ KPI และ Competency ” ไม่เช่นนั้น พูดกันคนละภาษา พาเรือแล่นหันผิดทิศทางลมกันไปหมด 

 หากวางระบบ KPI&Competencyที่ดีทำให้เปลี่ยนแปลงอย่างไร ? (ตามแผนภาพด้านล่าง) 


          ซึ่งความแตกต่างการประเมินแบบ KPI คือ เน้นการวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน การปฏิบัติงานที่สนองต่อนโยบายองค์กร หรือแผนกงาน การตั้งตัวชี้วัด การวัดผลจึงมีรูปแบบเชิงปริมาณ(Quantity) มีลักษณะเฉพาะเรียกว่า “ SMART” คือ
          Specific - มีเป้าหมายชัดเจน เฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ
          Measurable -สามารถวัดเป็นตัวเลข ตัวเงิน เชิงปริมาณที่ชัดเจน
          Achievable –เป็นเป้าหมายที่ทำให้สำเร็จได้ โดยทราบขอบเขตการจัดทำอะไรบ้างให้บรรลุ
          Realistic – ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของงานที่วางไว้
          Time Base – มีกรอบระยะเวลาที่แน่ชัด มีกำหนดที่แน่นอน 

          ส่วน Competency นั้น ใช้ประเมิน สมรรถนะความสามารถบุคลากร ที่ประกอบไปด้วย SKA นั่นคือ
          Skill – ทักษะ
          Knowledge -ความรู้
          Attribute – ทัศนคติ 

          การประเมิน Competency บางองค์กรอาจนำผลคะแนนมารวมกับการประเมิน KPI เพื่อประเมินระดับเกรด แต่หากไม่นำมารวมก็สามารถทำได้ และถือเป็นการประเมินเพื่อหาสมรรถนะความสามารถ นำมาเป็นตัวกำหนดวางแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคล(Individual Development Plan: IDP) ซึ่งมีการวัดหา GAP นำจุดอ่อนที่ได้มาพัฒนาก่อน ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรแบบเป็นขั้นตอน แต่อย่าลืมว่า การจะทำ IDP นั้น ฝ่ายพัฒนาบุคลากรต้องวางรูปแบบเครื่องมือการพัฒนา( Development Tools )ตามแต่ละตำแหน่งงานก่อน 

          สุดท้ายนี้ ถ้าทำความเข้าใจกระบวนการจัดทำ KPI&Competencyและมีทีมที่รับผิดชอบอย่างเข้มแข็ง ย่อมทำให้การจัดทำระบบประเมินผล สำเร็จโดยง่าย ไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ถ้าทำไปสักระยะ เกิดภาวะชะงักคอขวด มีปัญหารายทาง ไม่สามารถให้ความกระจ่างได้ มีระยะเวลากระบวนการจัดทำนานเกิน 1 ปีหรือมากกว่านั้น ควรเลือกใช้บริการจากที่ปรึกษา(Consultant)เฉพาะทางด้านประเมินผล ทำให้ลัดขั้นตอนปัญหาไปได้มากทีเดียว ในระหว่างมีที่ปรึกษานั้น ควรจัดวางทีมงานเพื่อโคลนนิ่งองค์ความรู้ เมื่อที่ปรึกษาจบกระบวนการทำงาน ทีมงานในองค์กรสามารถบริหารจัดการ ขับเคลื่อนระบบประเมินผลมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :erurgessormanok 22 Apr 2020 01:15:55 195.154.183.xxx
casino slots [url=http://casinorealmoneysoe.com/ ]best online casino [/url] online casino slots casino blackjack
Dreacililleno 25 Apr 2020 00:04:42 62.210.202.xxx
casino play [url=http://onlinecasinosw.com/ ]slots free [/url] slots games free casino games
erurgessormanok 04 May 2020 08:23:03 195.154.183.xxx
online casino gambling http://casinogamespqr.com/ free casino games online slots for real money play slots online
erurgessormanok 04 May 2020 22:19:30 195.154.183.xxx
free slots free slots games online gambling online casino gambling [url=http://casinogamespqr.com/ ]slot games [/url]
Dreacililleno 13 May 2020 02:52:30 62.210.202.xxx
casino slots [url=http://onlinecasinofbk.com/ ]casino play [/url] online casino gambling casino slots
Dreacililleno 14 May 2020 08:59:52 62.210.202.xxx
hemp cbd [url=http://cbdoilusd.com/ ]cbd near me [/url] cbd oil cbd products cbd capsules
Dreacililleno 14 May 2020 14:51:18 62.210.202.xxx
cbd gummies walmart cbd oil for sale buy hemp oil cbd oil for dogs
Dreacililleno 14 May 2020 20:57:11 62.210.202.xxx
cbd cream cbd medic cbd gummies
Dreacililleno 15 May 2020 03:27:17 62.210.202.xxx
cbd cannabis oil best cbd oil
Dreacililleno 15 May 2020 10:31:41 62.210.202.xxx
http://cbdoilusd.com/ best cbd oil cbd products buy cbd oil hemp cbd
Dreacililleno 18 May 2020 13:46:36 62.210.202.xxx
http://cbdoilglk.com/ buy cbd oil [url=http://cbdoilglk.com/ ]cbd oil [/url] cbd products
Dreacililleno 19 May 2020 00:31:23 62.210.202.xxx
cbd tinctures http://buycbdoilwalm.com/ cbd oil store hemp oil cbd oil for sale
Dreacililleno 19 May 2020 07:10:43 62.210.202.xxx
cbd pure http://buycbdoilwalm.com/ cbd oil at walmart cbd cream cbd capsules
Dreacililleno 19 May 2020 13:53:54 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd hemp [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cannabis oil [/url] cbd oil online
Dreacililleno 19 May 2020 20:31:47 62.210.202.xxx
cbd online cbd capsules cbd cbd vape [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]buy cbd oil online [/url]
Dreacililleno 20 May 2020 09:43:29 62.210.202.xxx
cbd for sale [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]hemp oil for pain [/url] cbd tinctures hemp cbd oil
Dreacililleno 20 May 2020 16:29:57 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd pills [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]hemp oil [/url] hemp cbd oil
Dreacililleno 21 May 2020 05:55:36 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd tinctures [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd pills [/url] medterra cbd
Dreacililleno 21 May 2020 12:48:29 62.210.202.xxx
cbd oil at walmart cbd oil for sale hemp cbd buy cbd [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd oil benefits [/url]
Dreacililleno 21 May 2020 23:32:29 62.210.202.xxx
cbd oil [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd gummies walmart [/url] cbd drops buy cbd cbd for sale
erurgessormanok 21 May 2020 23:55:03 195.154.183.xxx
hemp oil for pain [url=http://cbdoilrx.us.com/ ]cbd oil for sale [/url] cbd tinctures cbd near me
erurgessormanok 22 May 2020 06:49:31 195.154.183.xxx
cbd cream cbd oil for pain cbd store
Dreacililleno 22 May 2020 12:27:51 62.210.202.xxx
cbd store http://buycbdoilonline.us.com/ hemp oil cbd oils cbd oils
Dreacililleno 22 May 2020 18:53:52 62.210.202.xxx
cdb oils cbd medic cbd oil online
Dreacililleno 23 May 2020 07:56:52 62.210.202.xxx
cbd oil [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd drops [/url] hemp oil for pain buy cbd oil