Follow Us
facebook  twitter  instagram  youtube   line
ORIENTAL PHOENIX

หลักสูตร การป้องกัน การระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และใช้สารเคมี

fire_chem

วิทยากร : ทีมวิทยากรจาก Oriental Phoenix

** ประกอบด้วยอาจารย์และทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำงานจริงกว่า 20 ปี

ได้รับใบอนุญาตการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


หลักการและเหตุผล

     สารเคมีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน รวมถึงเกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง ดังนั้นทุกคนจึงควรมีความรู้ในการ ควบคุมจัดการสารเคมี ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งการจัดเก็บ และการขนส่งสารเคมีให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่บุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงาน ต้อง อาศัยการร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนในองค์กร หมั่นตรวจสอบดูแลจุดที่อาจเกิดความเสี่ยง อันตราย เพื่อหลีกเลี่ยง และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น

     ดังนั้น “หลักสูตร การป้องกัน การระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และใช้สารเคมี” ต้องมีการฝึกอบรมและทบทวน ทุกปี เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัย การป้องกันและการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง รวมถึงการป้องกัน ระงับอัคคีภัย ปลูกฝังทัศนคติ และกระตุ้นจิตสำนึก ให้เกิดแก่บุคลากรทุกระดับในองค์กร มีสวัสดิภาพที่ดีในการทำงาน