Follow Us
facebook  twitter  instagram  youtube   line
ORIENTAL PHOENIX

หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ
(The Power of Motivation For Leadership)

motivation

วิทยากร : ทีมวิทยากรจาก Oriental Phoenix


หลักการและเหตุผล

     ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ดีขึ้นหรือด้อยลงนั้น ผู้นำทีมงานถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ที่ช่วยกระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ผู้นำจึงควรมีภาพลักษณ์ หลักการการทำงานที่เป็น แบบอย่างที่ดี หากผู้นำมีหลักการบริหารงานและการบริหารคน ให้เกิดประสิทธิภาพ มีจิตวิทยาจูงใจในการบริหารงาน ทำให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถดึงความรู้ ความสามารถ กระตือรือร้น มุ่งมั่นอุตสาหะ ออกมาใช้พัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความสุขในการทำงาน

     หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ(The Power of Motivation For Leadership) ถือ เป็นหลักสูตรที่ดีมาก เหมาะสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สามารถนำแนวคิด เทคนิคการบริหาร ตัวอย่างกรณีศึกษาจากการ บริหารงานจริง ที่ได้รับจากการอบรม นำไปปรับใช้ แก้ปัญหาได้กับทุกสถานการณ์ ในภาวะที่ผู้ร่วมงานมีความสามารถและ ทัศนคติที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ สามารถธำรงรักษาคนดี คนเก่งในองค์กร และสร้างความสำเร็จในงานได้อย่างยั่งยืน