หน้าหลัก ประเมินผล
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
7 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
8 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
9 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
10 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
11 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
12 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
13 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
14 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
15 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ