หน้าหลัก ผลงาน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
5 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
6 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
7 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
8 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
9 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
10 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
11 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
12 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ