หน้าหลัก HR
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 เทคนิคสัมภาษณ์งานให้ได้คนเก่ง บทความ
5 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
6 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
7 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
8 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
9 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
10 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
11 “วุ้นชุ่มปาก”
หนึ่งในโครงการพ่อหลวง
ร.๙
บทความ
12 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ
13 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
14 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
15 SWOT Analysis
พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?
บทความ
16 30 มีนา วันอะไร ?
ทำไมคนทั้งโลกควรรู้ ?
บทความ
17 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
18 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
19 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
20 มี Roadmap
ธุรกิจประสบความสำเร็จ
บทความ
21 ทำไมต้องอินเดีย ? (ภาค 1) บทความ
22 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ
23 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
24 หลักสูตร
การสอนงาน(Coaching)ทำให้พนักงานใหม่อยู่หรือไป
? สำคัญจริงหรือ
บทความ
25 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ
26 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ
27 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ